Këto janë vendimet e Qeverisë nga mbledhja e 33-të

28 shkurt 18:06

Qeveria e Republikës së Kosovës të mërkurën ka miratuar disa vendime dhe dokumente brenda përgjegjësive kushtetuese e ligjore.

Në pajtim me përfundimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Qeveria ka dhënë mendimin për Projektligjin për Amnistinë, i iniciuar nga një grup deputetësh.

Në bazë të analizës, Qeveria ka vlerësuar se nisma e deputetëve nuk është në harmoni me motivet e zakonshme për nxjerrjen e ligjit.

“Projektligji synon përjashtimin nga ndjekja penale individë të caktuar të cilët kanë përgjegjësi penale individuale për veprat përkatëse. Kjo e bënë këtë Projektligj të paprecedent”, është thënë në mendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Qeveria e Kosovës ka dhënë mendim edhe për Projektligjin për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës.

Qeveria ka vlerësuar se ky projektligj duhet të miratohet në pako me Projektligjin për organizimin e administratës publike, Projektligjin për zyrtarët publikë dhe Projektligjin për pagat, duke marr parasysh ndërlidhjen mes këtyre projektligjeve.

Më tutje, Qeveria ka miratuar Strategjinë sektoriale për punësim dhe mirëqenie sociale 2018-2022.

Kjo strategji evidenton objektivat dhe aktivitetet që do të merren sipas afateve të planifikuara.

Në mbledhjen e së mërkurës, Qeveria ka miratuar vendimet për miratim të buxheteve komunale për vitin 2018, të komunës së Suharekës dhe Kamenicës.

Po ashtu, ekzekutivi ka miratuar vendimin për dhënien e pëlqimit për përjashtim nga fushëveprimi i Ligjit për prokurim publik të Republikës së Kosovës, për të gjitha mjetet e alokuara të buxhetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme, në kategorinë mallra dhe shërbime dhe në pozicionin buxhetor të konsulencës.

Ekzekutivi i vendit ka autorizuar Federatën e Futbollit të Kosovës që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për kryerjen e përgatitjeve për shpronësimin e pronës së paluajtshme, të ngastrës kadastrale 585/4 në Komunën e Prishtinës.

Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar Programin për komunitete. Programi përcakton kriteret dhe procedurat për ndarjen e subvencioneve dhe transfereve me qëllim të mbështetjes dhe promovimit të të gjitha komuniteteve në Republikën e Kosovës. Programi do të zbatohet nga Zyra për Çështje të Komuniteteve në Zyrën e Kryeministrit.

Me propozimin e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, është miratuar nisma për lidhjen e Protokollit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë për shkëmbimin e personelit.

Edhe nisma për lidhjen e Marrëveshjes së grantit në mes të Republikës së Kosovës të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Departamenti Federal të Punëve të Jashtme të Zvicrës i përfaqësuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Granti do të shfrytëzohet për financimin e projektit “Programi mbështetës për ujësjellës dhe kanalizim në zonat rurale, Faza VI”.

Qeveria ka miratuar koncept-dokumentin për masat e uljes së kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë.

Për nevoja të Këshillit Konsultativ për Komunitete në kuadër të Zyrës së Presidentit, Qeveria ka ndarë mjete në vlerë prej 50 mijë euro.

Qeveria e Kosovës ka diskutuar për situatën e shërbimit ë zjarrfikësve në Republikën e Kosovës dhe është dakorduar që statusi i zjarrfikësve të rregullohet në rrugë ligjore. Për këtë, kryeministri Haradinaj ka kërkuar nga ministri i Punëve të Brendshme që të përgatis analizën e politikës për rregullimin e kësaj çështje.

Qeveria e Kosovës ka aprovuar propozimin e kryeministrit Haradinaj për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të Qeverisë nr. 13/06, të datës 3 tetor 2017, sipas të cilit pika 1 e vendimit zëvendësohet me: “Aprovohen lehtësirat për ambalazhuesit e ujit, të paraparë në nenin 12 të Udhëzimit Administrativ, për strukturën e pagesave të ujit”.

Me propozim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, është aprovuar Udhëzimi Administrativ për njohjen e gjuhëve të huaja për të gjithë ata që aplikojnë për studime në ciklin e II dhe III të arsimit.

Ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj ka njoftuar kabinetin qeveritar për bisedimet që kjo ministri është duke zhvilluar me donatorë të ndryshëm për mbështetjen e projekteve të kësaj ministrie që kanë të bëjnë me zhvillimin e ndërmarrësisë dhe inovacionit në Republikën e Kosovës. Në këtë kontekst është veçuar bashkëpunimi me GIZ-in.

Krejt në fund të kësaj mbledhje, kryeministri Haradinaj ka njoftuar kabinetin qeveritar për Samitin e Londrës me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe për takimin me kryeministren e Mbretërisë së Bashkuar, Theresa May si dhe me disa ministra të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Pas dështimit të tri seancave për votimin e Marrëveshjes së…