Refuzohet mocioni i mbrojtjes së Thaçit për mundësi hetimore unike për 8 diplomatët

29 nëntor 11:24

Gjyqtari i procedurës paraprake, Nicolas Guillou, ka marrë vendim me anë të së cilit, ka refuzuar mocionin e mbrojtjes së Hashim Thaçit, me anë të së cilit kishte kërkuar mundësi hetimore për dëshmitarët ndërkombëtar, pasi kishte vlerësuar se dëshmitë e tyre janë të rëndësishme për çështjen.

Steve Bennet, Wesley Clark, Jock Dovey, Michael Durkee, Daan W. Everts, Bernard Kouchner, Wiilliam Walker dhe një diplomat tjetër që i është redaktuar emri, janë dëshmitarët për të cilët mbrojtja e ish-presidentit Thaçi kërkoi mundësi hetimore unike.

Në fillim, thuhet se gjykatësi paraprak kujton se rregulli 99 i Rregullave parashikon se hetimi duhet të paraqesë një mundësi unike sepse provat mund të mos jenë të disponueshme më pas në gjyq.

Në përputhje me këtë, thuhet se testi ligjor sipas dispozitës konsiston në disponueshmërinë e një akti hetimor që paraqet një mundësi unike për të siguruar prova që mund të mos jenë në dispozicion më pas në gjyq.

Vendimi thotë se gjykatësi paraprak vëren se një vlerësim nëse provat mund të “mos jenë të disponueshme më pas në gjyq” është një që kryhet rast pas rasti dhe përfshin shqyrtimin e faktorëve të tillë si, ndër të tjera, kalimin e kohës, shëndetin ose gjendjen fizike e një dëshmitari, aksesi i përkohshëm në sendin evidentues, ose presioni i ushtruar mbi një dëshmitar.

Përveç testit ligjor të sipërpërmendur, vendimi thotë se gjyqtari i paraprak është i mendimit se rregulli 99 i Rregullave nënkupton se akti i kërkuar hetimor duhet të jetë i rëndësishëm për përgatitjen e çështjes së palës që kërkon. Së fundi, thuhet se masat e marra në përputhje me rregullat 99 dhe 100 të Rregullave nuk i pengojnë Palët të kërkojnë më pas pranimin në gjykim të deklaratave ose transkripteve të mëparshme me shkrim në përputhje me Rregullat 153 deri në 155 të Rregullave.

“Në lidhje me argumentet e Mbrojtjes Thaçi lidhur me Dëshmitarët (“mosha e avancuar” dhe “shkallë të ndryshme të shëndetit”), gjykatësi paraprak vëren se Dëshmitarët janë midis 77 dhe 87 vjeç. Megjithatë, asgjë në mocion apo shtesë nuk tregon se gjendja shëndetësore e Dëshmitarëve tani është një shqetësim serioz që do të garantonte ruajtjen e menjëhershme të provave të tyre. Përkundrazi, gjykatësi paraprak vëren se Mbrojtja Thaçi pranon se shëndeti i dobët ose i keq i Dëshmitarëve «nuk është aktualisht një faktor. në lojë në këtë rast”. Siç ka pranuar Mbrojtja Thaçi, vetëm mosha është një arsye e pamjaftueshme për të besuar se provat e një dëshmitari mund të bëhen të paarritshme”, thotë vendimi.

Lidhur me kohëzgjatjen e parashikuar të kohës përpara se të fillojë çështja e mbrojtjes, gjykatësi paraprak thuhet se kujton se ai do t’a transmetojë çështjen në një panel gjyqësor deri në fund të vitit 2022.

“Nga kjo rrjedh se trupi gjykues, në çdo rast, do të ngarkohet me procedurat në këtë rast shumë përpara se Masa e Parë e parashikuar nga Mbrojtja Thaҫi në shkurt 2023 të zbatohet realisht, nëse masa e parë jepet. Prandaj, duke pasur parasysh transmetimin e menjëhershëm të çështjes në gjyq dhe caktimin e ardhshëm të një paneli gjyqësor, gjykatësi paraprak është i mendimit se vlerësimi i rëndësisë, nevojës dhe caktimit të dëshmisë së Dëshmitarëve është një çështje që vendoset më mirë nga paneli gjyqësor që do të caktohet për të dëgjuar çështjen”, thuhet tutje në këtë vendim.

Në këtë mënyrë, gjykatësi paraprak gjen se mbrojtja Thaçi nuk ka mbështetur kërkesën e saj për një mundësi unike hetimi dhe refuzon kërkesën për Masën e Parë.

“Duke thënë këtë, ky vendim është pa paragjykim ndaj çdo paraqitjeje të ardhshme të një Paneli Gjyqësor të ngakuar me këtë rast në lidhje me modalitetet, kohën dhe kronologjinë e dëshmisë së Dëshmitarëve. Prova ligjore sipas rregullit 100 të Rregullave për marrjen e një depozitimi për përdorim në gjyq është nëse “ka një arsye për të besuar se provat e dëshmitarit të mundshëm mund të bëhen përndryshe të padisponueshme” , thuhet në këtë vendim.

Për arsyet e përcaktuara më sipër, vendimi thotë se gjykatësi paraprak nuk bindet se mosha e shkuar dhe shkalla e ndryshme e shëndetit të dëshmitarëve dhe kohëzgjatja e parashikuar e kohës para se të dëgjohet çështja e mbrojtjes, përbëjnë, në këtë fazë, një arsye për të besuar se dëshmitë e dëshmitarëve në të kundërt mund të bëhen të paarritshme brenda kuptimit të Rregullit 100 të Rregullave.

Në këtë mënyrë, gjykatësi paraprak kundërshton kërkesën për masën alternative. Gjykatësi paraprak kujton se Mbrojtja e Thaçit nuk është e përjashtuar nga bërja e paraqitjeve në lidhje me Dëshmitarët në panelin përkatës gjyqësor, nëse ajo zgjedh.

Paraprakisht, në vendim thuhet se sa i përket argumentit të ZPS-së se shtesa e mocionit duhet të refuzohet pasi është paraqitur jashtë kohës, Gjykatësi paraprak kujton se ai urdhëroi ekipet e Mbrojtjes të paraqesin çdo kërkesë që justifikonte nevojën për çdo mundësi hetimi në zbatim të rregullit 99 të Rregullave deri më 28 tetor 2022. Gjykatësi paraprak thuhet se vëren se Mbrojtja e Thaçit paraqiti shtesën më 11 nëntor 2022 pa asnjë kërkesë për të ndryshuar afatin kohor.

“Po ashtu, gjykatësi paraprak vëren gjithashtu se Mbrojtja e Thaçit, (i) njoftoi për qëllimin e saj për të kërkuar masa në zbatim të rregullit 100 të Rregullave në lidhje me nëntë individë që nga paraqitja e Lajmërimit të saj më 7 tetor 2022;(ii) shpjegoi se, në datën e paraqitjes së Mocionit, “për arsye përtej kontrollit të tij” ajo ishte në gjendje vetëm të aplikonte për masa në lidhje me vetëm tetë dëshmitarë dhe (iii) shpjegoi se, në kohën e paraqitjes së shtesës. sapo kishte marrë autorizim nga autoritetet përkatëse, tani ishte në gjendje të aplikonte për masat për këtë dëshmitar të nëntë të cilit fillimisht i ishte referuar në Njoftim”, thuhet në këtë vendim.

Tutje, thuhet se për më tepër, ZPS nuk është e paragjykuar duke pasur parasysh se ishte: (i) në njoftim të qëllimit të Mbrojtjes Thaçi për të kërkuar masa për nëntë dëshmitarë; dhe (ii) në gjendje të përgjigjet plotësisht ndaj shtesës.

Në këtë mënyrë, thuhet se gjykatësi i paragjykatës kundërshton parashtresat e ZPS-së lidhur me këtë. Dhe se ai pranon paraqitjen me vonesë të shtesës.

Ndryshe, më 28 tetor 2022, Mbrojtja e Thaçit paraqiti një mocion që justifikonte nevojën për masat e kërkuara për tetë dëshmitarë në kontekstin e një mundësie unike hetuese. Kurse, më 10 nëntor 2022, Zyra e Prokurorit të Specializuiar u përgjigj ndaj mocionit.

Më 11 nëntor 2022, mbrojtja e Thaçiti paraqiti një shtesë të Mocionit ,duke justifikuar nevojën për masat e kërkuara për një dëshmitar të nëntë.

Më 15 nëntor 2022, Mbrojtja e Thaçi iu përgjigj përgjigjes së ZPS-së. Në të njëjtën ditë, se më 15 nëntor 2022, gjykatësi paraprak varioi afatin kohor për: (i) ZPS-në për t’iu përgjigjur shtesës së mocionit; dhe (ii) Mbrojtjen e Thaçit për t’iu përgjigjur përgjigjes së ZPS-së ndaj shtesës së mocionit. Më 18 nëntor 2022, bëhet e ditur se u përgjigj ZPS. Ndërsa , më 23 nëntor 2022, u kundërpërgjigj mbrojtja e Thaçit.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Komisioni ad-hoc për reformën zgjedhore në Kosovë, ka mbajtur punëtorinë…