SHHBK Nena Tereze – Teknik Medicinal

05 qershor 15:36

SHHBK Nena Tereze-Rr Muje Krasniqi Pn 10 000 Prishtinë tel:+383 38542864/5

 

Termat e References:

Pozita: Teknik Medicinal

Rreth Organizates Nena Terezë

SHHBK “ Nëna Tereze”  është organizatë e themeluar tash 28 vite me parë (Nr i Reg.510002-1)si organizatë jo qeveritare, e cila vepron në sherbim të ri-mekembien e grupeve më të cenushme të shoqerisë sonë. Misioni i sajë ka të bëj në kontributin e zvoglimit te varfërisë në vend dhe në ndertimin e një mirëqenie sociale të pergjithshme. Organizata e Nëna Terezë zotohet për të perkrahur të drejtat sociale të grupeve te cenushme dhe për ndertimin e mirëqenies së pergjithshme në vend. Ku cdo pjesëtare i shoqeries ka të drejta sociale dhe demokratike dhe vlerat njerëzore janë parësore në cdo veprimtari. Fushë veprimi i organizatës permban programe edukative, sociale, humanitare dhe të shoqërisë civile.

Nder vite, organizata ka bashkpunim ndër-institucional ne nivel qendror dhe lokal, me të gjitha Qendrat për Punë Sociale në tërë Kosovën të arritur përmes Marrëveshjes së Mirëkuptimit për Bashkpunim me Ministrin e Punës dhe Mirqenjes Sociale në nivelin Qëndror si dhe me të gjitha Drejtoritë për Shëndetësi dhe Mirqenje Sociale në Komunat e apostrofuara.Në 15 vitet e fundit SHHBK Nena Terezë ka realizuar një numer të projekteve në perkujdesje të personave në nevojë. Projektet ishin të natyres sociale perkujdesit ditor shtëpiak apo edhe të tipit ‘meal on the wheel”, që kishte për qellim të sigurimit të ushqimit  të ngrohtë për të moshuarit dhe te varferit.Organizata Nena Tereze është e licensuar dhe ka pervojë në ofrimin e sherbimeve sociale.

Projekti: Perkrahje e personave te vetmuar dhe nacionaliteteve te ndryshme ne gjendjen te rende sociale”- perkrahur nga Zyra e BE-së, SIDA dhe  European Centre for Social Welfare Policy and Research permes organizates Save the Children International Kosove.

Rreth Projektit “Perkrahje e personave te vetmuar dhe nacionaliteteve te ndryshme ne gjendjen te rende sociale”- financohet nga Zyra e BE-së, SIDA dhe  European Centre for Social Welfare Policy and Research permes organizates Save the Children International Kosove. Afati kohor për realizimin e projektit 15 Maj 2018-15 Shtator 2019  Projekti në fjalë  ka per qellim ngritjen e mirëqenies sociale , shendetsore dhe materiale gjate 14 muajve deri te projektit për 30 perfitues dhe implementohet ne Komunen e Prizrenit me rrethinë. Projekti ofron vizita javore nga tekniku medicinal dhe vizita mujore nga mjeku dhe puntori social te paracaktuar sipas projektit.

Objektiva themelore:

Menaxhimi, kordinimi dhe implementimi I suksesëshem i Projekti: Perkrahje e personave te vetmuar dhe nacionaliteteve te ndryshme ne gjendjen te rende sociale”-perkrahur nga Zyra e EU-se, Sida dhe European Centre for Social Welfare Policy and Research permes Save the Children International (SCIK)

 

Përshkrimi I Punës dhe specifikacionet e pozites

Pozita :                                     Teknik Medicinal

Pergjegjës ndaj:             Menaxherit te projektit dhe Drejtorit Ekzekutivë

Pergjegjës për:                          Vizita shtepiake mjeksore per 30 perfituesit te projektit

Kompenzimi :                300 Euro ,  100 % e angazhimit

Fillimi I Kontrates:          15 Qershor 2018

Duration:                       12 muaj (me mundesi vazhdimi).

Vendi I punes:               Prizren

 

 

Obligimet;

 • Të bëj Vizita mjeksore shtepiake tek perfituesit e projektit sipas orarit te paraparë (se paku nje here ne jave tek secili perfitues)

·         Është përgjegjës/e për intervenimet e nevojshme të cilat  diagnostifikohen tek perfituesit të projektit nga mjeku i projektit.

 • Të monitoroj marrjen e ilaçeve nga pacientet pasi që të përcaktohen nga mjeku sipas historisë mjekësore.
 • Të bëj hartimin e raportit javor dhe mujor te vizitave te perfituesve te projektit.
 • Të bashkpunoj dhe kordinoj punen me personelin tjeter të projektit
 • Të kryej detyrat tjera shtesë te cilat mund te dalin gjate projektit .
 • Të jetë fleksibil,serioz/e në pune dhe te respektoj orarin dhe angazhimin e tij/saj sipas kontrates.
 • Të respektoj koleget e punes dhe të jetë i/e kujdesëshem me perfituesit e projektit.
 • Të jetë I/e ndjeshem ndaj nevojave të perfituesve (të moshuar dhe femijë) dhe rrethanave sociale në vend
 • Të respektoj rregulloret e punes sipas kerkeses se SCiK


Kushtet, aftësitë dhe njohuritë  

 

 1. Të jetë personel mjeksor i I diplomuar
 2. Të ketë së paku 3 vjet pervojë pune
 3. Të ketë njohuri në perdorimin e Microsoft-it
 4. Të ketë aftësi në draftimin e raporteve me shkrim
 5. Të jetë I aftë të punoj nën presion të punës
 6. Të ketë Evidencë nga puna e mëhershme lidhur me këtë thirrje ( e preferuar)
 7. Të jetë I aftë të punoj në ekip
 8. Të ketë aftësi të mira komunikuese
 9. Të ketë aftesi të mira të menaxhimit të kohes dhe aftësi organizative.
 10. Te posedoj patent shofer ( opcionale)

 

Menyra e dorzimit te aplikimeve:

Ju lutem dergoni  CV në dhe letren motivuese  deri me 15/06/2018 së bashku me referenca në adresën  Address: SHHBK Nena Tereze

Rr. Muje Krasniqi pn  Ulpiana U1/1 10 000 Prishtine;

email address: [email protected]

 

English version

KHCS “Mother Theresa” is as a non-governmental organization, established 28 years ago (No. Reg.510002-1) operating in the service of the most vulnerable groups of the society. Its mission is to contribute to the reduction of poverty in the country and to the development of a general social well-being. Mother Teresa’s organization pledges to support the social rights of vulnerable groups and to build the overall well-being in the country. Where every member of society has social and democratic rights and human values as paramount in every activity. The field of action of the organization includes educational, social, humanitarian and civil society programs.

 

Over the years, the organization has inter-institutional cooperation at the central and local level, with all Centers for Social Work throughout Kosovo achieved through a Memorandum of Understanding for Cooperation with the Minister of Labor and Social Welfare at the central level and with all Directorates for Health and Social Welfare in the Apostrophied Municipalities. In the last 15 years, AIMS Nena Tereza has implemented a number of projects in the care of the needy. The projects were of a social nature for day-care or even meal-on-the-wheel, which was aimed at providing nourishment to the elderly and the poor. The Nena Tereze organization is licensed and has experience in providing social services .

 

Project: Supporting Individuals and Different Nationalities in Social Situation “- supported by the EU Office, SIDA and the European Center for Social Welfare Policy and Research through the organization Save the Children International Kosovo.

 

About the Project “Supporting Lonely Persons and Different Nationalities in Serious Social Situations” – is funded by the EU Office, SIDA and the European Center for Social Welfare Policy and Research through the organization Save the Children International Kosovo. Deadline for implementation of the project 15 May 2018-15 September 2019 The project in question aims to raise social, health and material well-being during the 14 months to the project for 30 beneficiaries and is implemented in the Prizren Municipality with the surrounding area. The project offers weekly visits by a medical technician and a monthly visit by the doctor and the social worker predetermined by the project.

 

The basic objective:

Sustainable Management, Coordination and Implementation of the Project: Supporting Individuals and Different Nationalities in Social Situation “, supported by the EU Office, Sida and the European Center for Social Welfare Policy and Research through Save the Children International ( SCIK)

 

Job Description and Position Specifications

 

Position:                                 Nurse

Responsible to:                       Project Manager and Executive Director

Responsible for:                      Home visit for the 30 beneficiaries of the project

Compensation:                        300 Euros, 100% commitment

Start of Contract:                     June15 2018

Duration:                                 12 months (with continuation possibility).

Place of work:                         Prizren

 

 

Obligations;

 

 • Make home medical visits to project beneficiaries by schedule (at least once a week to each beneficiary)
 • Is responsible for the necessary interventions that are diagnose to the project beneficiary by the project doctor.
 • Monitor the taking of medication by patients after being prescribed by the doctor according to medical history.
 • Develop a weekly and monthly report of project beneficiaries’ visits.
 • Collaborate and co-ordinate work with other project staff
 • To perform other additional tasks that may arise during the project.
 • Be flexible, serious at work and respect his / her schedule and commitment according to the contract.
 • Respect working colleagues and be attentive to project beneficiaries.
 • Be sensitive to the needs of the beneficiaries (elder and child) and social circumstances in the country
 • Respect working regulations as stipulated by SCIK and MTS contract

 

Conditions, skills and knowledge

 

 1. Be a graduate as medical staff
 2. Have at least 3 years of work experience
 3. Have knowledge of Microsoft’s use
 4. Have the ability to draft written reports
 5. Be able to work under pressure
 6. Have evidence from previous work regarding this call (preferred)
 7. Be able to work on a team
 8. Have good communication skills
 9. Have good time management skills and organizational skills.
 10. Possessing a driver’s license (optional)

 

Application submission :

Please send CV in and motivation letter by 15/06/2018 together with references to address:

SHHBK Nena Tereze

St. Muje Krasniqi bn Ulpiana U1 / 1 10 000 Pristina;

email address: [email protected]

 

 

Srpski

 

HDK “Majka Tereza” je nevladina organizacija, osnovana pre 28 godina (br. Reg.510002-1) koja radi u službi najugroženijih grupa društva. Njegova misija je da doprinese smanjenju siromaštva u zemlji i razvoju opšteg socijalnog blagostanja. Organizacija Majke Tereze podrža socijalna prava ugroženih grupa i izgraditi ukupno blagostanje u zemlji. Tamo gde svaki član društva ima društvena i demokratska prava i ljudske vrijednosti kao najvažnije u svakoj aktivnosti. Područje djelovanja organizacije uključuje programe edukacije, socijalne, humanitarne i građanskog društva.

 

Tokom godina organizacija ima među-institucionalnu saradnju na centralnom i lokalnom nivou, a svi centri za socijalni rad širom Kosova su postignuti putem Memoranduma o razumijevanju za saradnju sa ministrom rada i socijalnog staranja na centralnom nivou i sa svim direkcijama za zdravstvo i socijalnu zaštitu u apostrofiranim opštinama. U proteklih 15 godina, HDK Nena Tereza implementirala je niz projekata u brigu o siromašnima. Projekti su bili društvene prirode za dnevnu brigu, pa čak i za obroke, koji su imali za cilj hranu za starije i siromašne. Organizacija Nena Tereze je licencirana i ima iskustvo u pružanju socijalnih usluga

 

Projekat: Podrška pojedinacima iz različitim nacionalnostima u losem društvenoj situaciji “- podržana od strane Kancelarije EU, SIDA i Evropskog centra za socijalnu zaštitu i istraživanja kroz organizaciju Save the Children International Kosovo.

 

O projektu “Podrška usamljenim licima i različitim nacionalnostima u ozbiljnim društvenim situacijama” finansiraju Kancelarija EU, SIDA i Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanja kroz organizaciju Save the Children International Kosovo. Rok za realizaciju projekta 15 Maj 2018-15 septembar 2019 Cilj projekta je povećanje socijalnog, zdravstvenog i materijalnog blagostanja tokom 14 meseci za projekat za 30 korisnika i sprovodi se u opštini Prizren sa okolinom. Projekat nudi nedeljne posete medicinskog tehničara i mesečnu posetu lekara i socijalnog radnika predodređenog projektom.

 

Osnovni cilj:

Održivo upravljanje, koordinacija i implementacija projekta Podrška pojedinacima i različitim nacionalnostima u društvenoj situaciji “, uz podršku Kancelarije EU, Sida i Evropskog centra za socijalnu zaštitu i istraživanja kroz Save the Children International (SCIK)

 

Opis posla i pozicija

 

Pozicija:                                 Tehnički medicinski personel

Odgovoran                               Rukovodilacu projekta i izvršni direktor

Odgovoran za:                         Kućnu medicinsku posetu za 30 korisnika projekta

Naknada:                                               300 evra, obaveza od 100%

Početak ugovora:                    15 Juni 2018

Trajanje:                                  12 meseci (sa mogućnošću nastavka).

Mesto rada:                             Prizren

 

Obaveze;

 

 • Obavljanje kućne medicinske posete korisnicima projekta po rasporedu (najmanje jednom nedeljno svakom korisniku)
 • Odgovoran je za neophodne intervencije koje dijagnoziraju projektantu projektantu.
 • Pratiti uzimanje lekova od strane pacijenata nakon što ga lekar predviđa u skladu sa medicinskom istorijom.
 • Izraditi nedeljni i mesečni izveštaj o posetiocima projekata.
 • Saradnja i koordinacija rada sa drugim projektnim osobljem
 • Da izvršite druge dodatne zadatke koji mogu nastati tokom projekta.
 • Budite fleksibilni, ozbiljni na poslu i poštujte svoj raspored i obaveze prema ugovoru.
 • Poštujte radne kolege i pazite na korisnike projekta.
 • Budite osetljivi na potrebe korisnika (starije i dijete) i društvene okolnosti u zemlji
 • Poštujte radne propise na zahtev SCIK-a

 

Uslovi, vještine i znanje

 

 1. Zavseno srednju Medicinsku skolu-
 2. Imati najmanje 3 godine radnog iskustva
 3. Znati raditi sa Microsoftovim
 4. Zna izraditi pisane izveštaje
 5. Može da radi pod pritiskom
 6. Imati dokaze iz prethodnog rada u vezi sa ovim pozivom (poželjno)
 7. Može da radi na timu
 8. Imati dobre veštine u komunikaciju
 9. Imati dobre vještine za upravljanje vremenom i organizacione vještine.
 10. Poseduje vozačku dozvolu (opciono)

 

Podnošenje aplikacijae:

Molim vas da pošaljete biografiju i motivaciono pismo do 15.6.2018. Godine zajedno sa referencama na adresu:

SHHBK Nena Tereze

Ulica Muje Krasniki bb Ulpiana U1 / 1 10 000 Priština;

email adresa: [email protected]

 

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
  SHHBK Nena Tereze-Rr Muje Krasniqi Pn 10 000 Prishtinë…