SHHBK Nena Tereze – Mjek për vizita shtepiake

05 qershor 15:32

 

SHHBK Nena Tereze-Rr Muje Krasniqi Pn 10 000 Prishtinë tel:+383 38542864/5

 

Termat e References:

Pozita: Mjek për vizita shtepiake

Rreth Organizates Nena Terezë

SHHBK “ Nëna Tereze”  është organizatë e themeluar tash 28 vite me parë (Nr i Reg.510002-1)si organizatë jo qeveritare, e cila vepron në sherbim të ri-mekembien e grupeve më të cenushme të shoqerisë sonë. Misioni i sajë ka të bëj në kontributin e zvoglimit te varfërisë në vend dhe në ndertimin e një mirëqenie sociale të pergjithshme. Organizata e Nëna Terezë zotohet për të perkrahur të drejtat sociale të grupeve te cenushme dhe për ndertimin e mirëqenies së pergjithshme në vend. Ku cdo pjesëtare i shoqeries ka të drejta sociale dhe demokratike dhe vlerat njerëzore janë parësore në cdo veprimtari. Fushë veprimi i organizatës permban programe edukative, sociale, humanitare dhe të shoqërisë civile.

Nder vite, organizata ka bashkpunim ndër-institucional ne nivel qendror dhe lokal, me më të gjitha Qendrat për Punë Sociale  në tërë Kosovën të arritur përmes Marrëveshjes së Mirëkuptimit për Bashkpunim me Ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale në nivelin Qëndrorë si dhe me të gjitha Drejtoritë për Shëndetësi dhe Mirqenje Sociale në Komunat e apostrofuara përmes Marrëveshjes së Mirëkuptimit me Kryetaret e Komunave përkatëse. Në 15 vitet e fundit SHHBK Nena Terezë ka realizuar një numer të projekteve në perkujdesje të personave në nevojë. Projektet ishin të natyres sociale perkujdesit ditor shtëpiak apo edhe të tipit ‘meal on the ëheel”, që kishte për qellim të sigurimit të ushqimit  të ngrohtë për të moshuarit dhe te varferit. Poashtu Organizata dhe stafi i saj është i licensuar dhe ka pervojë në ofrimin e sherbimeve sociale.

Projekti: Perkrahje e personave te vetmuar dhe nacionaliteteve te ndryshme ne gjendjen te rende sociale”- perkrahur nga Zyra e BE-së, SIDA dhe  European Centre for Social Welfare Policy and Research permes organizates Save the Children International Kosove

Rreth Projektit “Perkrahje e personave te vetmuar dhe nacionaliteteve te ndryshme ne gjendjen te rende sociale”- financohet nga Zyra e BE-së, SIDA dhe  European Centre for Social Ëelfare Policy and Research permes organizates Save the Children International Kosove. Afati kohor për realizimin e projektit 15 Maj 2018-15 Shtator 2019  Projekti në fjalë  ka perqellim ngritjen e mirëqenies sociale , shendetsore dhe materiale gjate 16 muajve deri te projektit për 30 perfitues dhe implementohet ne Komunen e Prizrenit me rrethinë. Projekti ofron vizita javore nga tekniku medicinal dhe vizita mujore nga mjeku dhe puntori social te paracaktuar sipas projektit.

Objektiva themelore:

Menaxhimi, kordinimi dhe implementimi I suksesëshem i Projekti: Perkrahje e personave te vetmuar dhe nacionaliteteve te ndryshme ne gjendjen te rende sociale”-perkrahur nga Zyra e EU-se, Sida dhe European Centre for Social Ëelfare Policy and Research permes Save the Children International (SCIK)

 

Përshkrimi I Punës dhe specifikacionet e pozites

Pozita :                                     Mjek I prakses se pergjithshme

Pergjegjës ndaj:             Menaxherit te projektit dhe Drejtorit Ekzekutivë

Pergjegjës për:                          Vizita shtepiake mjeksore te perfituesve te projektit

Kompenzimi :                120 Euro ,  20 % e angazhimit

Fillimi I Kontrates:         Qershor 2018

Duration:                       12 muaj.

Vendi I punes:               Prizren

 

 

Obligimet;

 • Të bëj Vizita mjeksore tek 30 perfituesit e projektit sipas orarit te paraparë

·         Është përgjegjës në diagnostikimin e pacientëve nëpërmjet vlerësimit të shenjave dhe simptomave të tyre që po përjetojnë.

 • Të pershkruajnë ilaçe pacientëve pasi që të përcaktojnë gjendjen shëndetësore të pacientit dhe historinë mjekësore.
 • Pershkruan barna ne perputhshmeri me diagnozen e personave ne projekt:
 • Kujdeset per intervenimet e nevojshme dhe informon menaxherin e projektit.
 • Me hartimin e raportit mujor te vizitave te perfituesve te projektit.
 • Të bashkpunoj dhe kordinoj punen me personelin tjeter të projektit
 • Të kryej detyrat tjera shtesë te cilat mund te dalin gjate projektit .
 • Të jetë serioz në pune dhe te respekto orarin dhe angazhimin e tij sipas kontrates.
 • Të respektoj koleget e punes dhe të jetë i kujdesëshem me perfituesit e projektit.
 • Te jete flexibil ne detyrat e marra dhe serioz ne pune;
 • Të jetë I ndjeshem ndaj nevojave të perfituesve dhe rrethanave sociale në vend
 • Të respektoj rregulloret e punes sispas kerkeses se SCIK


Kushtet, aftësitë dhe njohuritë  

 Të jetë mjek I diplomuar

 1. Të ketë së paku 3 vjet pervojë pune
 2. Të ketë njohuri në perdorimin e Microsoft
 3. Të ketë aftësi në draftimin e raporteve me shkrim
 4. Të jetë I aftë të punoj nën presion të punës
 5. Të ketë Evidencë nga puna e mëhershme lidhur me këtë thirrje ( e preferuar)
 6. Të jetë I aftë të punoj në ekip
 7. Të ketë aftësi të mira komunikuese
 8. Të ketë aftesi të mira të menaxhimit të kohes dhe aftësi organizative.
 9. Te posedoj patent shofer

 

Menyra e dorzimit te aplikimeve:

Ju lutem dergoni  CV në dhe letren motivuese  deri me xxxxx së bashku me referenca në adresën  Address: SHHBK Nena Tereze

Rr. Muje Krasniqi pn  Ulpiana U1/1 10 000 Prishtine;

email address: [email protected]

 

English version

KHCS “Mother Theresa” (MTS) is a non-governmental organization, established 28 years ago (No. Reg.510002-1) MTS is in the service of the most vulnerable categories of the society. Its mission is to contribute to the reduction of poverty in the country and to the development of a general social well-being. Mother Teresa’s organization pledges to support the social rights of vulnerable groups and to build the overall well-being in the country. Respecting every member of society has social and democratic rights and human values as paramount in every activity. The field of action of the organization includes educational, social, humanitarian and civil society programs.

 

Over the years, the organization has inter-institutional cooperation at the central and local level, with all Centers for Social Work throughout Kosovo achieved through a Memorandum of Understanding for Cooperation with the Minister of Labor and Social Welfare at the central level and with all Directorates for Health and Social Welfare in the targeted Municipalities. In the last 15 years, mother Teresa Society has implemented a number of projects in the care of the needy. The projects were of a social nature for day-care or even meal-on-the-wheel, which was aimed at providing nourishment to the elderly and the poor. The Mother Teresa organization is licensed and has experience in providing social services 019/16.

 

Project: Supporting Individuals and Different Nationalities in Social Situation “- supported by the EU Office, SIDA and the European Center for Social Welfare Policy and Research through the organization Save the Children International Kosovo.

 

About the Project “Supporting Lonely Persons and Different Nationalities in Serious Social Situations” – is funded by the EU Office, SIDA and the European Center for Social Welfare Policy and Research through the organization Save the Children International Kosovo. Deadline for implementation of the project 15 May 2018-15 September 2019 The project in question aims to raise social, health and material well-being during the 14 months to the project for 30 beneficiaries and is implemented in the Prizren Municipality with the surrounding area. The project offers weekly visits by a medical technician and a monthly visit by the doctor and the social worker predetermined by the project.

 

The basic objective:

Sustainable Management, Coordination and Implementation of the Project: Supporting Individuals and Different Nationalities in Social Situation “, supported by the EU Office, Sida and the European Center for Social Welfare Policy and Research through Save the Children International ( SCIK)

 

Job Description and Position Specifications

 

Position:                                             Doctor of General Practice

Responsible to:                                 Project Manager and Executive Director

Responsible for:                               Home medical visit of project beneficiaries

Compensation:                                 120 Euro, 20% commitment

Start of Contract:                               June 15  2018

Duration:                                            12 months.

Place of work:                                    Prizren

 

Obligations;

 • Make a medical visit to the 30 project beneficiaries according to the foreseen schedule
 • It is responsible for diagnosing patients by evaluating the signs and symptoms they are experiencing.
 • Describe medicines to patients after they determine the patient’s health condition and medical history.
 • Describes drugs in accordance with the diagnosis of persons in the project:
 • Takes care of the necessary interventions and informs the project manager.
 • By drafting the monthly report of project beneficiaries’ visits.
 • Collaborate and co-ordinate work with other project staff
 • To perform other additional tasks that may arise during the project.
 • Be serious at work and respect the schedule and commitment according to the contract.
 • Respect working colleagues and be cared for with project beneficiaries.
 • To be flexible in the tasks taken and serious at work;
 • Be responsive to the needs of beneficiaries and social circumstances in the country
 • Adhere to stipulated regulations signed between SCIK and MTS

Conditions, skills and knowledge

 

 1. 1. Be a graduate doctor
 2. Have at least 3 years of work experience
 3. Have knowledge about using Microsoft office
 4. Have the ability to draft written reports
 5. To Be able to work under pressure
 6. Have evidence from previous work regarding this call (preferred)
 7. To be able to work on a team
 8. Have good communication skills
 9. Have good time management skills and organizational skills.
 10. Possess the driver’s license

 

Application submission method:

Please send CV in and motivating letter up to xxxxx along with references to address: SHHBK Nena Tereze

St. Muje Krasniqi bn Ulpiana U1 / 1 10 000 Pristina;

email address: [email protected]

 

Srpski

 

HDK “Majka Tereza” je nevladina organizacija, osnovana pre 28 godina (br. Reg.510002-1) koja radi u službi najugroženijih grupa društva. Njegova misija je da doprinese smanjenju siromaštva u zemlji i razvoju opšteg socijalnog blagostanja. Organizacija Majke Tereze podrža socijalna prava ugroženih grupa i izgraditi ukupno blagostanje u zemlji. Tamo gde svaki član društva ima društvena i demokratska prava i ljudske vrijednosti kao najvažnije u svakoj aktivnosti. Područje djelovanja organizacije uključuje programe edukacije, socijalne, humanitarne i građanskog društva.

 

Tokom godina organizacija ima među-institucionalnu saradnju na centralnom i lokalnom nivou, a svi centri za socijalni rad širom Kosova su postignuti putem Memoranduma o razumijevanju za saradnju sa ministrom rada i socijalnog staranja na centralnom nivou i sa svim direkcijama za zdravstvo i socijalnu zaštitu u apostrofiranim opštinama. U proteklih 15 godina, HDK Nena Tereza implementirala je niz projekata u brigu o siromašnima. Projekti su bili društvene prirode za dnevnu brigu, pa čak i za obroke, koji su imali za cilj hranu za starije i siromašne. Organizacija Nena Tereze je licencirana i ima iskustvo u pružanju socijalnih usluga

 

Projekat: Podrška pojedinacima iz različitim nacionalnostima u losem društvenoj situaciji “- podržana od strane Kancelarije EU, SIDA i Evropskog centra za socijalnu zaštitu i istraživanja kroz organizaciju Save the Children International Kosovo.

 

O projektu “Podrška usamljenim licima i različitim nacionalnostima u ozbiljnim društvenim situacijama” finansiraju Kancelarija EU, SIDA i Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanja kroz organizaciju Save the Children International Kosovo. Rok za realizaciju projekta 15 Maj 2018-15 septembar 2019 Cilj projekta je povećanje socijalnog, zdravstvenog i materijalnog blagostanja tokom 14 meseci za projekat za 30 korisnika i sprovodi se u opštini Prizren sa okolinom. Projekat nudi nedeljne posete medicinskog tehničara i mesečnu posetu lekara i socijalnog radnika predodređenog projektom.

 

Osnovni cilj:

Održivo upravljanje, koordinacija i implementacija projekta Podrška pojedinacima i različitim nacionalnostima u društvenoj situaciji “, uz podršku Kancelarije EU, Sida i Evropskog centra za socijalnu zaštitu i istraživanja kroz Save the Children International (SCIK)

 

Opis posla i pozicija

 

Pozicija:                                 Doktor opšte prakse

Odgovoran                              Rukovodilacu projekta i izvršnom direktor

Odgovoran za:                         Kućnu medicinsku posetu korisnika projekta

Naknada:                                               120 evra, obaveza od 20%

Početak ugovora:                   juni 15 2018

Trajanje:                                 12 meseci.

Mesto rada:                             Prizren

 

Obaveze;

Sprovodjenje kucne  posete 30 korisnika projekta u skladu sa predviđenim rasporedom

 • Odgovoran je za dijagnostikovanje pacijenata procjenom znakova i simptoma koje doživljavaju.
 • Prepisanje lekova pacijentima nakon određivanja zdravstvenog stanja pacijenta i istorije bolesti.
 • Prepisanje lekove u skladu sa dijagnozom osoba u projektu:
 • vodi računa o neophodnim intervencijama i obaveštava menadžer projekta.
 • Izradjuje mjesečnog izvještaja o posjetama korisnika projekta.
 • Saradnja i koordinacija rada sa drugim projektnim osobljem
 • Da izvrši druge dodatne zadatke koji mogu nastati tokom projekta.
 • Budite ozbiljni na poslu i poštujte raspored i obaveze prema ugovoru.
 • Poštivanje radne kolege i brinite se sa korisnicima projekta.
 • Da bude fleksibilan u obavljenim i ozbiljnim radnim zadacima;
 • Da odgovara potrebama korisnika i društvenim okolnostima u zemlji
 • Da se pridržava propisa i zahtjeva potpisan izmedju SCiK I HDUK Majka Tereza

 

Uslovi, vještine i znanje

 

 1. Diplomirani Doktor
 2. Imati najmanje 3 godine radnog iskustva
 3. Imati saznanja o korišćenju Microsoft-a
 4. Znati izraditi pisane izveštaje
 5. Može raditi pod pritiskom
 6. Imati dokaze iz prethodnog rada u vezi sa ovim pozivom (poželjno)
 7. Moze radit u ekipi
 8. Imati dobre veštine komunikacije
 9. Imati dobre vještine za upravljanje vremenom i organizacione vještine.
 10. Imati vozačku dozvolu

Podnošenje aplikacije:

Molimo vas pošaljete CV i motivaciono pismo do 11 Juna zajedno sa referencama na adresu: SHHBK Nena Tereze

Ulica Muje Krasnici bb Ulpiana U1 / 1 10 000 Priština;

email adresa: [email protected]

__

 

 

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka pritur të…