Shpallje publike nga komuna e Graçanicës

31 mars 00:15

bazë nenit 5 paragra5.2, nenit 16 dhe nenit 17 Ligjit për

Ndërmarrjet Publike nr.03/L-087, nenit 167 dhe nenit 171 të Ligjit për Shoqëritë

Tregtare nr.02/L-123, nenit 18 paragrafet 2 4 dhe nenit 19 Statutit NKP “Ekologjia” Sh.A. Graçanica, nenit 1, nenit 2 dhe nenit 17 paragra 2 pika 3 të Rregullores së Punës së Komisionit Komunal të Aksionarëve, KOMISIONI KOMUNAL I AKSIONARËVE TË KOMUNËS SË GRAÇANICËS SHPALL KËTË:

SHPALLJE PUBLIKE

PËR PRANIMIN E 5 DREJTORËVE TË BORDIT DREJTUES (BORDIT TË

DREJTORËVE) TË NDËRMARRJES LOKALE PUBLIKE NKP „EKOLOGJIA“ SH.A. GRAÇANICA PËR NJË MANDAT TREVJEÇAR   

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Kancelarja gjermane Angela Merkel ka rezultuar negative edhe në testin…