Të fundit
Kastrito Mirdita, shpall të pavlefshme deftesat e klasës së I-IX,…