Të fundit
Erdiana Vermica shpall të pavlefshme dëftesat e klasës së V-VIII…