Të fundit
Nuridin Susuri shpall të pavlefshme dëftesat e kl l -…