Lirohen nga akuzat 16 të akuzuarit në rastin “Toka 3”

07 nëntor 10:59

Prishtinë- Gjykata Themelore në Prishtinë, ka shpallur aktgjykim lirues ndaj 16 të akuzuarve në rastin e njohur si “Toka 3”.

Aktgjykimi ndaj tyre u shpall të hënën, nga gjykatësja Violeta Namani, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Në këtë rast, Baki Abdullahu, Haki Hyseni, Arsim Hasani, Valdet Shaqiri, Skender Potera, Muharrem Kadriu, Xhevahir Begolli, Nadir Shantir, Sali Bivolaku, Idriz Buza, Shkëlqim Latifaj, Enver Çoçaj, Jeton Govori, Besnik Rexha, Jusuf Lataj dhe Agron Haxhosaj, akuzoheshin se kanë përvetësuar dhe kanë tentuar të transferojnë parcelat në pronësi shoqërore që ndodheshin në Llapnasellë e Veternik, me qëllim të fshehjes apo maskimit të natyrës, burimit, sistemimit, lëvizjes dhe pronësisë së pronave.

Sipas aktgjykimit, të akuzuarit u liruan nga aktakuza, pasi nuk është provuar se kanë kryer veprat penale “Shpëlarje parash në bashkëkryerje”  vepra këto në kundërshtim me nenet për “Parandalimin dhe pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit”, me të cilat ngarkoheshin.

Gjykatësja Namani tha se të akuzuarit lirohen nga akuzat e ngarkuara nga Prokuroria, pasi që në shkresat e lëndës nuk ka prova të mjaftueshme që e mbështesin dyshimin e bazuar  se të pandehurit kanë kryer secili veç e veç veprën penale për të cilën akuzoheshin.

Po ashtu, gjykatësja Namani njoftoi se anulohet pjesërisht urdhëresa e lëshuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë, e datës 26 korrik 2016, me të cilën urdhëresë janë sekuestruar paluajtshmëritë e të akuzuarve sipas ngastrave kadastrale që janë objekt i akuzës.

Gjithashtu, në lidhje me këto ngastra kadastrale që ishin objekt i akuzës gjykatësja njoftoi se pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, të njëjtin mund të disponojnë me të gjitha autorizimet që fitohen nga e drejta mbi këto pronësi.

Shpenzimet e procedurës, sipas këtij aktgjykimi bien në barrë të buxhetit të gjykatës, kurse palët e dëmtuara familja Pantiq dhe Nikoliq për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, u udhëzuan në kontest civil.

Kundër këtij aktgjykimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese.

Në këtë rast, akuzohet edhe Samir Haxhimusaj, për të cilin, kryetarja e trupit gjykues Violeta Namani, në seancën e 31 majit 2021 ka bërë veçimin e procedurës, pasi ka konstatuar se i njëjti gjendet jashtë vendit.

Gjykata Themelore në Prishtinë më 1 shtator 2021, e kishte hudhur poshtë aktakuzën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK).

Kundër këtij aktvendimi, ankesë kishte ushtruar PRSK-ja, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës, shkeljes së ligjit penal si dhe vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike.

Me këtë ankesë, prokuroria ka kërkuar që të ndryshohet vendimi i shkallës së parë dhe të vendoset që të vazhdohet procedura penale ndaj të akuzuarve ose rasti të kthehet në rivendosje.

Gjykata e Apelit ka marrë vendim, me të cilin e ka ndryshuar vendimin e shkallës së parë dhe ka vendosur që lënda ndaj 16 të akuzuarve për shpëlarje të parasë, të shkojë në shqyrtim gjyqësor.

Gjykata e Apelit ka vlerësuar se aktvendimi i ankimuar është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës, po ashtu dispozitivi i aktvendimit është i paqartë dhe i pakuptueshëm.

Po ashtu, Apeli ka vlerësuar se në arsyetimin e aktvendimit të ankimuar nuk janë dhënë arsye të mjaftueshme dhe të qarta lidhur me faktet vendimtare, të cilat i ka vërtetuar apo nuk i ka vërtetuar, si dhe është në kundërshtim me shkresat e lëndës si dhe arsyet në të cilat është bazuar në rastin e zgjedhjes së kësaj çështje.

Ndryshe, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, më 24 tetor 2016 ka ngritur aktakuzë ndaj Baki Abdullahut, Haki Hysenit, Arsim Hasanit, Valdet Shaqirit, Skender Poterës, Muharrem Kadriut, Xhevahir Begollit, Nadir Shantirit, Sali Bivolakut, Idriz Buzës, Samir Haxhimusajt, Shkëlqim Latifajt, Enver Çoçajt, Jeton Govorit, Besnik Rexhës, Jusuf Latajt dhe Agron Haxhosajt, për shkak të veprës penale “Shpëlarja e parave”, vepra penale në bashkim dhe në vazhdim, në bashkëkryerje, në kundërshtim me nenin 23 dhe 71 të KPRK-së në fuqi deri më 31 dhjetor 2012, po ashtu paraparë edhe me nenin 31 dhe 81 të KPRK-së, në fuqi që prej janarit 2013; në kundërshtim me nenin 10 të Rregullores së UNMIK-ut nr.2004/2 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe veprave penale të përafërta dhe në kundërshtim me nenin 56 të Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit”, në fuqi prej 15 qershor 2016, siç referohet me nenin 308 të KPRK-së, të hyrë në fuqi nga 1 janari 2013.

Sipas kësaj aktakuze, të lartcekurit këto veprime i bëjnë duke e ditur apo duke pasur arsye për ta ditur se parcelat e tokës në pronësi shoqërore të cekura më poshtë janë fitim i krijuar me aktivitete kriminale, posaçërisht se pronësia e këtyre pronave ishte transferuar zyrtarisht tek persona të entitetit serb.

PSRK-ja pretendonte se këto prona kanë qenë në fakt nën kontrollin dhe posedimin e grupit të organizuar kriminal të përshkruar në pikën një të aktakuzës, si rezultat i veprimtarive kriminale të përshkruara në pikat nga 1 deri në 19, në bashkëpunim me të paraqiturit si përfaqësues të shitësit të parcelës së tokës dhe me vet blerësin që janë vet ata, kanë transferuar dhe kanë tentuar të transferojnë pronat me qëllim të fshehjes apo maskimit të natyrës, burimit, sistemimit, lëvizjes dhe pronësisë së pronave, apo në çfarëdo rrethanash.

Kjo thuhet se u bë me qëllim të asistimit të të akuzuarve tjerë të cilët ishin të përfshirë apo kishin qëllimin e përfshirjes në kryerjen e veprës penale, që ka shkaktuar shmangien nga pasojat juridike ose pasojat e mundshme ligjore, për veprimet e tyre, në veçanti.

Gjithnjë sipas kësaj aktakuze, Baki Abdullahu më 24 maj 2006 ka përvetësuar dy parcela të tokës në Llapnasellë nga Edvard Gashi, i cili kishte vepruar në cilësi të përfaqësuesit dhe në emër të anëtarëve të familjes Stevic, me çmime artificialisht të ulëta, 82 mijë euro (20.83 euro për m2) dhe më 18 tetor 2006 i ka transferuar ato nga Haki Hyseni për një çmim prej 80 mijë euro (20.29 euro për m2).

Haki Hyseni thuhet se më 18 tetor 2006 ka transferuar parcelat e tokës në Llapnasellë nga Haki Abdullahu, me çmim të ulët prej 82 mijë euro. Kurse, Arsim Hasani thuhet se më 5 shtator 2006 ka përvetësuar parcelën në Llapnasellë nga Fahredin Gashi, me një çmim të ulët prej 49 mijë e 560 euro (28 euro për m2).

Sipas aktakuzës, Valdet Shaqiri thuhet se më 9 korrik 2007 ka përvetësuar parcelën në Llapnasellë nga Shaban Syla, i cili kishte vepruar në cilësi të përfaqësuesit dhe në emër të Kruna Blagojeviq, në çmim të ulët prej 127 mijë e 400 euro (25 m2) dhe më 30 tetor 2007, ka transferuar këtë parcelë tek Skender Potera, në çmim prej 153 mijë euro (30 për m2).

Gjithnjë sipas aktakuzës, Skender Potera e ka përvetësuar parcelën e lartcekur nga Valdet Shaqiri në çmim prej 153 mijë euro (30 m2). Ndërsa, Muharrem Kadriu thuhet se më 11 shtator 2007 ka përvetësuar parcelën nga Shaban Syla, i cili kishte vepruar në cilësi të përfaqësuesit dhe në emër të Kruna Blagojevic, në çmim të ulët prej 156 mijë e 750 euro (28.65 euro për m2), dhe më 16 mars 2013 këtë parcelë ai e ka transferuar tek ndërmarrja Jusaj Metal për një çmim të ulët prej 405 mijë euro (74 m2).

Aktakuza thotë se Xhevahir Begolli më 29 qershor 2007 ka përvetësuar parcelën e lartcekur nga Shaban Syla , i cili kishte vepruar në cilësi të përfaqësuesit dhe në emër të Kruna Blagojevic në çmim artificialisht të ulët prej 51 mijë e 700 euro (14.96 euro për m2) dhe më 8 mars 2008 të njëjtën e ka transferuar Nadir Shantir në çmim artificialisht të ulët prej 51 mijë e 855 euro (15 m2). E ky i fundit më 8 mars 2008 nga Xhevahir Begolli kishte përvetësuar parcelën e lartpërmendur.

Sali Bivolaku, sipas aktakuzës më 2 korrik 2012 përmes përfaqësuesit të tij, Avni Maxhunit ka përvetësuar parcelën e tokës në Veternik nga Shqipe Maxhuni në çmim artificialisht të ulët prej 150 mijë euro (55.56 m2). Kurse, Idriz Buza thuhet se më 14 gusht 2012 ka përvetësuar parcelën në Veternik nga Elhame Uka në çmim artificialisht të ulët prej 9 mijë euro (3.33 euro për m2).

Aktakuza thotë se Samir Haxhimusaj më 13 shtator 2012 ka përvetësuar parcelën e tokës në Veternik nga Visar Ahmeti në çmim artificialisht të ulët prej 9 mijë e 800 euro (9.80 euro për m2), kurse Shkëlqim Latifaj thuhet se më 16 nëntor 2012 ka përvetësuar parcelën e tokës në Veternik nga Ilaz Syla në çmim artificialisht të të ulët prej 60 mijë euro (38.96 euro për m2), dhe më 25 qershor 2013 e ka transferuar tek Enver Çoçaj në çmimin artificialisht të ulët prej 61 mijë euro (39.61 euro për m2).

Kurse, për Enver Çoçajn aktakuza thotë se më 24 gusht 2012 ka përvetësuar parcelën e tokës nga Ilaz Syla në çmim artificialisht të ulët prej 9 mijë e 900 euro (2.48 euro për m2), dhe më 16 nëntor 2012 ka përvetësuar parcelën tjetër të tokës në Veternik nga Shkëlqim Latifaj në çmimin prej 61 mijë euro (39.61 euro për m2), të cilën më 7 maj 2015 e ka transferuar tek Jusuf Latifaj dhe Agron Haxhosaj në çmim të ulët prej 72 mijë euro (46.75 euro për m2).

Tutje, Jeton Govori thuhet se më 31 tetor 2012 ka marrë autorizimin nga Ilaz Syla për të vepruar në emrin e tij në çështjet që ndërlidhen me parcelën me nr. 1870/10, dhe më 8 janar 2013 ka lidhur një marrëveshje me Ilaz Sylën dhe ndërmarrjen e tij “Ndërmarrja e re Komoran”, nëpërmjet të cilës i është miratuar e drejta pronësore mbi parcelën e tokës 1870/18 në Veternik, e më 4 mars 2013, duke përfaqësuar “Ndërmarrjen e re Komoran” ai ka transferuar parcelën e lartcekur tek Besnik Rexha me një çmim artificialisht të ulët prej 60 mijë euro (60 euro për m2), me sa duket duke paguar me mjetin motorik BMW X6, në vend të parave.

Në aktakuzë thuhet se Besnik Rexha më 4 mars 2013 ka përvetësuar nga Jeton Govori parcelën e lartcekur. Kurse, Jusuf Lataj dhe Agron Haxhosaj thuhet se më 7 maj 2015 kanë përvetësuar parcelën e tokës në Veternik nga Enver Çoçaj në çmim artificialisht të ulët prej 72 mijë euro (46.75 euro për m2). /BetimipërDrejtësi

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Sot do të mësohen çiftet e 1/8-të së Ligës së…