Mbrojtja e Gucatit dhe Haradinajt kanë afat deri më 17 qershor për ta apeluar dënimin

26 maj 11:49

Paneli i Gjykatës së Apelit ka konstatuar se palët në rastin e Nasim Haradinajt e Hysni Gucatit, duhet të paraqesin njoftimet e tyre për apel ndaj aktgjykimit të shkallës së parë deri më 17 qershor.

Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj më 18 maj janë shpallur fajtorë dhe janë dënuar me nga 4 vjet e gjysmë burgim dhe gjobë në shumën prej 100 euro, për veprat penale që ndërlidhen me pengimin e administrimit të drejtësisë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Në shkresën e Apelit  është thënë se Haradinaj ka kërkuar urgjentisht sqarim nëse pikënisja e afatit për paraqitjen e njoftimeve për ankesë sipas rregullit 176 (2) të Rregullores është shpallja e aktgjykimit apo përkthimi i tij në gjuhën shqipe.

Sipas shkresës, në veçanti, ai ka parashtruar se më 18 maj 2022, atij i është dhënë një kopje e vërtetuar e aktgjykimit në gjuhën angleze, një gjuhë të cilën ai nuk e kupton mjaftueshëm.

“Kjo mohon, sipas Haradinajt, aftësinë e tij për të udhëzuar mbrojtësin në apel dhe ndikon negativisht në drejtësinë e procedurës”, është thënë në shkresë.

Po ashtu, në shkresë është thënë se paneli ka theksuar se në përputhje me Rregullën 176 (2) të Rregullores, një palë që kërkon të apelojë një aktgjykim dënues duhet të paraqesë një njoftim apeli, duke paraqitur bazat e apelit brenda 30 ditëve nga gjykimi me shkrim ose vendimi i dënimit.

“Më tej, në përputhje me rregullin 72 (2) të Rregullores, çdo trup gjykues i ngritur me procedurë për mospërfillje, të tilla si ato aktuale, mund të zvogëlojë afatet kohore dhe të marrë çdo masë tjetër sipas nevojës për përshpejtimin e procedurës, duke pasur parasysh të drejtën e të akuzuarit për gjykim të drejtë”, ka thënë tutje.

Sipas Apelit, në bazë të Rregullës 9 (3) të Rregullave, afatet kohore fillojnë nga dita e parë e punës pas nxjerrjes së një vendimi.

“Për më tepër, rregulli 8 (5) i Rregullave parashikon që kufizimet kohore nuk do të zgjasin derisa një palë ose pjesëmarrës tjetër që kërkohet të ndërmarrë veprime të ketë marrë nga Sekretari përkthimin e një dokumenti në një nga gjuhët e punës, ku dokumenti i tillë është paraqitur në gjuhë të ndryshme nga një nga gjuhët e punës”, është thënë në këtë shkresë.

Më tutje, është thënë se në rastin konkret, aktgjykimi është lëshuar në gjuhën angleze, e cila është përcaktuar si gjuhë e punës e procedurës.

“Paneli më tej vëren se ndërsa sipas rregullit 159 (4) të Rregullores një kopje e vërtetuar e aktgjykimit dhe opinioneve të gjykatësve aty ku është e zbatueshme, do t’i jepen të akuzuarit sa më shpejtë të jetë e mundur në një gjuhë që ai ose ajo e kupton dhe e flet, marrja e këtij përkthimi nuk lidhet me fillimin e afatit kohor përkatës sipas Rregullit 176 (2) të Rregullave. Prandaj, Paneli konsideron se në bazë të Rregullave, afati kohor për paraqitjen e njoftimeve të ankesës fillon në ditën e parë të punës pas nxjerrjes së aktgjykimit në gjuhën e punës të dakorduar”, është thënë në shkresë.

Sipas mendimit të Kolegjit, avokatët tashmë janë në gjendje të diskutojnë përmbajtjen e aktgjykimit me të akuzuarin dhe ta këshillojnë atë për arsyet e mundshme të ankesës.

“Kolegji vëren në lidhje me këtë se në rastet para gjykatave penale ndërkombëtare ku aktgjykimet janë lëshuar në një gjuhë të cilën i akuzuari nuk e kuptonte, në përgjithësi nuk ishte e garantuar zgjatja e kohës për paraqitjen e njoftimit të ankesës kur mbrojtësi i personit të dënuar mund të punojë në gjuhën në të cilën është shqiptuar aktgjykimi”, është thënë në këtë shkresë.

Në fund është thënë se ndërsa paneli njeh rëndësinë e së drejtës së të akuzuarit për të marrë aktgjykimin në një gjuhë që ai e kupton, ai konsideron se drejtësia e procedurës në këtë fazë nuk do të ndikohet negativisht nga mosdisponueshmëria e një përkthimi të tillë.

“Kështu, Paneli konstaton se palët duhet të paraqesin njoftimet e tyre të apelit, nëse ka, brenda afatit kohor të përcaktuar me Rregullën 176 (2) të Rregullave, përkatësisht deri të premten, 17 qershor 2022”, ka thënë Apeli i Gjykatës Speciale.

 

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Në rastin ku Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe…