Zëvendësministri Shkodra: Në Kosovë garantohen të drejtat e njeriut

15 maj 00:57

Kosova ka marrë të gjitha obligimet, masa e veprimet e nevojshme për të zbatuar të drejtat e njeriut, ka thënë zëvendësministri I Punëve të Brendshme, Selami Shkodra, në përmbylljen e projektit projektit “Përmirësimi i policimit të të drejtave të njeriut në Kosovë”.

Sipas Shkodrës, përkundër se në Kosovë të drejtat e njeriut janë të garantuara me Kushtetutë e me marrëveshje e instrumente ndërkombëtare, ka ende hapësirë për përmirësim.

“Republika e Kosovës ka marr obligimet e veta si subjekt i së drejtës ndërkombëtare, dhe për të zbatuar të drejtat e njeriut ka ndërmarrë masat dhe veprimet e nevojshme për përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare që dalin nga e drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, duke përfshirë këtu edhe respektimin e te drejtave të njeriut nga organet e rendit, gjatë zbatimit të ligjit”, ka thënë Shkodra.

“Megjithatë ka ende nevojë për përmirësime si në aspektin ligjor e rregullative, ashtu edhe në ngritjen e kapaciteteve humane e profesionale, për të rritur cilësinë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, dhe për të krijuar kulturë që ka në prioritet mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut.

Ky projekt ka pasur për qëllim përmirësimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut nga policia dhe forcimin e mëtejshëm të sistemit të kontrollit të pavarur policor”.

Projektit “Përmirësimi i policimit të të drejtave të njeriut në Kosovë”, është i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës, dhe është implementuar në partneritet me MPB-në, përkatësisht Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin Policor të Kosovës.

Më poshtë gjeni fjalimin e plotë të Shkodrës:

E nderuara znj. Isabelle Servoze-Galluci, shefe e zyrës se Këshillit të Evropes në Prishtine;

I nderuar z. Claes Hakan Ejdervik, ushtrues i detyrës se shefit te sundimit te ligjit dhe këshillimit mbi çështjet ligjore nga zyra e BE-së;

I nderuar z. Rashit Qalaj drejtor i Policisë se Kosovës;

E nderuara znj. Miradije Kelmendi kryeshef e IPK-së;

Sot po marrim pjesë në përmbylljen e projektit për avancimin e të drejtave të njeriut në Policinë e Kosovës.

Ky projekt, i cili është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës, dhe është implementuar në partneritet me MPB-në, përkatësisht Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin Policor të Kosovës.

Me këtë rast edhe është respektu një pjesë e kushtetutës përkatësisht kreu i -II- i saj që ka të bëjë me të drejtat dhe liritë e njeriut, marrë parasysh se kushtetuta e vendit ka orientimin liberal-demokratik andaj edhe të drejtat e njeriut janë të avancuara në kuptimin e dokumenteve akteve juridiko-kushtetutese mirëpo të njetat që të gjejnë zbatim kerkojnë një mori aktivitetesh në kontunitet që ato të gjejnë zbatim, Republika e Kosovës ka marr obligimet e veta si subjekt i së drejtës ndërkombëtare, dhe për të zbatuar të drejtat e njeriut ka ndërmarrë masat dhe veprimet e nevojshme për përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare që dalin nga e drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, duke përfshirë këtu edhe respektimin e te drejtave të njeriut nga organet e rendit, gjatë zbatimit të ligjit.

Në Republikën e Kosovës të drejtat dhe liritë e njeriut janë te garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare në garantohen me Kushtetutë, zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, si ne vijim:

(1) Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;

(2) Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut

dhe Protokollet e saj;

(3) Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj;

(4) Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare;

(5) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor;

(6) Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas;

(7) Konventa për të Drejtat e Fëmijës;

(8) Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore,

Jonjerëzore dhe Poshtëruese.

Megjithatë ka ende nevojë për përmirësime si në aspektin ligjor e rregullative, ashtu edhe në ngritjen e kapaciteteve humane e profesionale, për të rritur cilësinë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, dhe për të krijuar kulturë që ka në prioritet mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut.

Ky projekt ka pasur për qëllim përmirësimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut nga policia dhe forcimin e mëtejshëm të sistemit të kontrollit të pavarur policor.

Qeveria e Republikës së Kosovës, përkatësisht Ministria e Punëve të Brendshme, bashkëpunon ngushtë edhe me institucionet relevante dhe shoqërinë civile për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, insititucionet e zbatimit te ligjit gjatë ushtrimit të veprimeve të tyre të kenë parasysh në vazhdimësi zbatimin e të drejtave të njeriut sepse vetëm kështu mund të them se jem duke ndërtuar nje shtet ligjore dhe të së drejtës.

Fjalët Kyçe:

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Ministri i Arsimit, Shyqiri Bytyqi, në  ka thënë se në…